+91-90410 01302 nimblecareer@gmail.com

Results

IELTS RESULTS

Rajkamal Singh
6.5

Amandeep Kaur
6.5

Manjit Kaur
6

Anjali
7.0

Palak
6.5

Manuj
7.0